عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9- روش های آماری:

با در نظر داشتن فرضیات پژوهش که در آن وجود یا عدم وجود ارتباط (مثبت یا منفی) بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مطالعه می­گردد و همچنین هدف اصلی پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.  می­توان از روش رگرسیون بهره گیری نمود. در ادامه مبانی و فرضیات تحلیل رگرسیون به اختصار ارائه می­گردد :

3-9-1-رگرسیون چندمتغیره:

برای تخمین مدل پیش­بینی و مطالعه همزمان ارتباط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، از رگرسیون چند متغیره بهره گیری می­گردد. در بعضی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که هدف پیش­بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش­بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش­بینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی می باشد. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش­بینی کننده ترکیب میشوند، “رگرسیون چند متغیره” می باشد. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه می­گردد که ارزشهای اندازه­گیری شده پیش­بینی را در یک فرمول اختصار می­کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش­بینی متغیر ملاک محاسبه و معین   می­گردد. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش­بینی­کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می­گردد.

رگرسیون چند متغیره دارای روشهای مختلفی می باشد. تفاوت روشهای آن در نحوه انتخاب متغیرهای پیش­بینی کننده می باشد.

3-9-2- روش آزمون فرضیه ها:

به مقصود آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون بهره گیری شده می باشد، معمولاً مراحل زیر در تشکیل، تجزیه و تحلیل و تأیید مدل رگرسیون رعایت می گردد:

1- شناسایی متغیرها. برای تشکیل مدل رگرسیون در این مرحله، متغیر وابسته و متغیر مستقل را برای تشکیل معادله رگرسیون شناسایی می کنیم. متغیر وابسته در این پژوهش، “واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها ” و متغیر مستقل، “تأثیر قدرت نظارتی سرپرست” می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- جمع آوری داده ها.

3- تعیین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته. در این مرحله ماهیت ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل را مشخص می کنیم. برای مثال آیا ارتباط خطی می باشد یا غیر خطی؟ گاهی اوقات با رسم نمودار داده­های جمع­آوری شده، ماهیت ارتباط را مشخص می کنیم.

4- برآورد پارامتر مدل. در این مرحله با بهره گیری از داده­های حاصل از نمونه پارامترهای مدل، رگرسیون جامعه را برآورد می کنیم.

5- ارزیابی مفروضات مدل رگرسیون خطی ساده. برای تعیین اینکه آیا مفروضات مدل رگرسیون تأمین شده می باشد یا خیر، می توان از نمودار باقیمانده­ها بهره گیری نمود. اگر مشخص گردید که مفروضات صدق نمی­کند، در آن صورت بایستی به قدم اول برگردیم و فرآیند را مجدداً مطالعه کنیم.

6- آزمون معنادارشدن مدل. در این مرحله با در نظر داشتن سطح معناداری مورد نظر، پارامترهای موجود در مدل را از نظر آماری آزمون می کنیم تا مشخص گردد که معنادار هستند یا خیر.

7- بهره گیری از مدل برای پیش­بینی برآورد. هنگامی که مدل رگرسیون خطی ساده را به وجود آوردیم، در آن صورت می­توانیم از مدل برای پیش­بینی و برآورد بهره گیری کنیم. از برازش معادله رگرسیون Y=b+bx می­توان برای رسیدن به دو هدف بهره گیری نمود: -1 برآورد میانگین y در ازای یک مقدار معین x و -2 پیش­بینی یک مقدار معین y در ازای یک مقدار معین x. (عادل آذر،1379،48)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری