تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه آزمون فرضیه هشتم :

فرضیه هشتم : بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط منفی هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس فشار و اجبار سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط منفی دارد. وجود این ارتباط منفی در پژوهش انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط منفی بیانگر آن می باشد فشار و اجبار سرپرست اغلب با پیامد های سازمانی ارتباط منفی دارد. به یقین اجبار و فشار مشکلترین نوع قدرتی می باشد که سرپرست می تواند به کار برد. از آنجاییکه فشار و اجبار سرپرست ممکن می باشد موجب رنجش شده، قدرت مرجعیت را از بین ببرد. سرپرست اگر هم بهره گیری از قدرت اجبار را لازم می داند-آن را بسیار کم گیرد. شاید پذیرش، همه آن چیزی باشد که می توان با بهره گیری از فشار و اجبار انتظارش را داشت با این شراط که فشار و اجبار به گونه ای مساعد و غیر تنبیهی به کار گرفته گردد. به بیانی دیگر، با این شراط که جریمه اعمال شده با موقیت اعمال آن تناسب داشته باشد و برای تیم حسارسی آموزنده باشد. این احتمال هست که فشار و اجبار  شدیدا با روابط سرپرست با تیم حسابرسی به خاطر ترس احتمالی که ایجاد می کند مداخله داشته باشد. از آنجا که این شکل قدرت نشان دهنده توانایی فرد در تنبیه کردن می باشد ( 1989،Hinin and Shriesheim). کارسون (1993) در پژوهش خود دریافت قدرت فشار و اجبار باعث ایجاد رفتاری فراتر از آن چیز که که به گونه ویژه مورد نیاز می باشد نمی گردد.

همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی بیشتری را در مقایسه با فرضیه هفتم، ونهم دارد. (0/510- در مقایسه با -0/510 و-0/503)

نتیجه آزمون فرضیه نهم :

فرضیه نهم : بین فشار و اجبار سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط منفی هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس  فشار و اجبار سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط منفی دارد. وجود این ارتباط منفی در پژوهش انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط منفی بیانگر آن می باشد فشار و اجبار سرپرست اغلب با پیامد های سازمانی ارتباط منفی دارد. به یقین اجبار و فشار مشکلترین نوع قدرتی می باشد که سرپرست می تواند به کار برد. از آنجاییکه فشار و اجبار سرپرست ممکن می باشد موجب رنجش شده، قدرت مرجعیت را از بین ببرد. سرپرست اگر هم بهره گیری از قدرت اجبار را لازم می داند-آن را بسیار کم گیرد. شاید پذیرش، همه آن چیزی باشد که می توان با بهره گیری از فشار و اجبار انتظارش را داشت با این شراط که فشار و اجبار به گونه ای مساعد و غیر تنبیهی به کار گرفته گردد. به بیانی دیگر، با این شراط که جریمه اعمال شده با موقیت اعمال آن تناسب داشته باشد و برای تیم حسارسی آموزنده باشد.  این احتمال هست که فشار و اجبار  شدیدا با روابط سرپرست با تیم حسابرسی به خاطر ترس احتمالی که ایجاد می کند مداخله داشته باشد. از آنجا که این شکل قدرت نشان دهنده توانایی فرد در تنبیه کردن می باشد( همان منبع) کارسون (1993) در پژوهش خود دریافت قدرت فشار و اجبار باعث ایجاد رفتاری فراتر از آن چیز که که به گونه ویژه مورد نیاز می باشد نمی گردد.

همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه هشتم، دارد. (0/510- در مقایسه با -0/503)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری