عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

فصل قبل به اظهار مبانی نظری و پیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش می باشد. در این فصل جامعه و نمونه آماری، قلمرو پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، مقیاس اندازه‌گیری و آزمون‌های لازم برای انجام آزمون فرضیه هاو… مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهش گر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید.

یکی از مهم‌ترین مراحل انجام هر پژوهش، روش انجام کار پژوهش می باشد. پایه‌ی هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی مبتنی بر روش‌شناختی می باشد که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی را می‌توان از متون علمی استخراج نمود. این استنباط‌ها گاه دارای هم پوشانی ها و وابستگی‌هایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته می شوند. پس هر محققی لازم می باشد در انجام پژوهش خود، شیوه‌ی مناسبی را انتخاب و به خوبی آن را اجرا نماید. یافته‌های چنین تحقیقی از قابلیت اتکا و مفید بودن برخوردار خواهد بود و می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری بهره گیری نمود (نمازی، 1379). با این مقدمه در این فصل به اختصار روش پژوهش حاضر ارائه می گردد.

3-2 روش پژوهش

هدف از انجام این پژوهش، آگاهی از عوامل مؤثر برافزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسی داخلی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه‌بندی پژوهش بر حسب روش از نوع توصیفی می باشد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها بهره گیری می گردد. به گونه کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود که عبارت‌اند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری.

پژوهش حاضر از میان انواع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی می باشد، پژوهش پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می گردد تا به تعدادی سؤال‌های خاص پاسخ دهند.

3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها

گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن بایستی به گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرآیندی می باشد که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و سپس به اختصار‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می کند و پاسخ مسئله پژوهش را به کمک آن‌ها می‌یابد. به بیانی دیگر پژوهش گر به اتکای داده‌های گردآوری‌شده حقیقت را آن گونه که هست کشف می کند (حافظ نیا، 1385).

در پژوهش پیش رو برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای مطالعه‌ی ادبیات موضوع و مطالعه پیشینه‌ی پژوهش، از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت، بهره گیری شده می باشد. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد بهره گیری در پژوهش زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه می باشد. در پژوهش حاضر نیز برای جمع‌آوری داده‌های بر مبنای فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری نهایی از پرسشنامه‌ای شامل 32 گزاره تهیه و بهره گیری شده می باشد. بعد از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه آن‌ها را برای پردازش به EXCEL انتقال می‌دهیم و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش ازنرم افزار SPSS بهره گیری می گردد.

3-2-2 جامعه و نمونه آماری

اطلاعات آماری، از یک جامعه آماری حاصل می گردد. جامعه مجموعه‌ای از عناصر مورد نظر می باشد که حداقل یک صفت مشترک (صفت مشخصه) داشته باشند. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می گردد: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل گردد و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و اگر این طور نباشد، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند (عادل آذر و مؤمنی،1384).

از آنجای که هدف پژوهش حاضر، آگاهی از عوامل مؤثر بر اتکای بیشتر حسابرسی مستقل برکار حسابرسی داخلی ازمنظرحسابرس مستقل می باشد، لذا بر این اساس جامعه‌ی آماری در این پژوهش حسابداران رسمی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌باشد. از علت های دیگر انتخاب این جامعه­ی آماری این می باشد که اولاً حسابداران رسمی چه در سازمان حسابرسی و چه در مؤسسات حسابرسی به دلیل سمتی که دارند، مسئولیت نهایی برنامه ریزی حسابرسی و تعیین چارچوب آن را بر عهده‌دارند. لذا مشارکت و همکاری با حسابرسان داخلی برای بهره گیری از خدمات آنان تا حد زیادی به نظر و برنامه ریزی این افراد بستگی دارد. ثانیاً این که جامعه­ی آماری اغلب تحقیقات مشابه که در بخش ادبیات و پیشینه­ی پژوهش حاضر، از آن‌ها بهره گیری شده می باشد. جامعه حسابداران رسمی ایران شامل حسابداران رسمی شاغل،حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در موسسه عضو جامعه می‌باشند بر همین اساس جهت انتخاب نمونه‌هایی با عناصر کافی از هر طبقه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید