عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و اندازه افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به مقصود رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی[1] بهره گیری شده می باشد. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر اساس شاخص‌های مالی مشخص می کند. شاخص غیر‌مالی مورد توجه در این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد که عددی می باشد که اندازه نقد شدن یک سهم در بازار را نشان می‌دهد. اندازه افشای اختیاری بر اساس مدل پیشنهادی بوتوسان(1997) پس از اعمال تعدیلاتی در شش بخش کلی شامل پیشینه اطلاعاتی، اختصار‌ای از نتایج تاریخی مهم، اطلاعات بخش‌ها، آماره‌های کلیدی‌غیر‌مالی، اطلاعات پیش‌بینی، بحث و تحلیل مدیریت مورد محاسبه قرار گرفت. نمونه این پژوهش در برگیرنده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با در نظر گرفتن محدودیت‌های مورد نظر، 49 شرکت انتخاب شده و برای یک دوره 5 ساله (1387-1391) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اندازه افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل رگرسیونی، نتایج نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد ارتباط­ی معناداری وجود ندارد. هم چنین در ارتباط با مطالعه ارتباط تغییر رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری نتایج نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب  تغییر افشاء اختیاری نمی‌گردد و  در سطح 95 درصد ارتباط­ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه: رتبه‌بندی شرکت، شاخص‌های مالی و غیر‌مالی، افشای اختیاری، تجزیه و تحلیل بنیادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Fundamental Analysis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری