مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

  6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران 

در ایران سازمان بورس اوراق بهادار هر سه ماه فهرست پنجاه شرکت فعال بورسی را منتشر می کند. هم چنین هر ساله شرکت‌ها از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن توسط این سازمان رتبه‌بندی می شوند. به علاوه سازمان مدیریت صنعتی هر ساله صد شرکت برتر کشور را معرفی می کند. در ادامه در مورد رتبه‌بندی و معیارهای خاص این دو سازمان بیشتر تبیین داده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بورس ایران

شناسایی شرکت‌های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و اندازه تاثیرگذاری شرکت‌ها بر بازار، و در چارچوب معیارهای سه گانه زیر انجام می گردد:

الف) اندازه داد و ستد سهام در تالار معاملات شامل

  • تعداد سهام داد و ستد شده
  • ارزش سهام داد و ستد شده

ب) تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات شامل

  • تعداد روزهای داد و ستد
  • دفعات داد و ستد انجام شده

پ) متغیرهای مقیاس نماگر اندازه تاثیرگذاری بر بازار شامل:

  • میانگین تعداد سهام ممنتشر شده
  • میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره مطالعه

چنانکه پیداست در شناسایی شرکت‌های فعالتر بورس اوراق بهادار تهران، معیار نقدشوندگی از اهمیت بیشتری برخوردار شده می باشد. وانگهی، وجود متغیرهای مقیاس در کنار نماگرهای فعالیت در بورس، تصویر واقعی تری از نسبت فعالیت شرکت‌ها و به ویژه اندازه گردش سهام آنها را در بورس نمایان می سازد. همسنجی و رتبه‌بندی فعالیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برپایه نماگرهای برشمرده و به کمک میانگین همساز[1]، به صورت زیر انجام می گردد

Mj شرکت j ام که تمامی شرکت‌های صنعتی فعال در بورس را در بر می گیرد؛

N تعداد نماگرهای شش گانه (N=6)؛

Ii نماگر i ام از مجموعه برشمرده در بالاست.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﯼ٬ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿن هاﯼ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﻨﺪﺳﯽ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﯼ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕﺩﯾﮕﺮ٬ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ٬ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎ٬ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ٬ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻁ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ٬ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﺎﺭﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺪﮎ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﮔﺮﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﺭﺍﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

اما این روش ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان داد و ﺳﺘﺪ در ﺗﺎﻻر ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺗﻨﺎوب داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻬﺎم در ﺗﺎﻻر ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﺎزار، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪﺟﺎی ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان دارای ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ این اﺳﺎس دارای اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روش ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻮدن روش و اﺗﮑﺎء آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ (ﻗﻠﯿﺰاده، 1383). هم‌چنین، با‌در نظر داشتن مطالعه‌ای که توسط انواری‌رستمی و ختن‌لو(1385) با عنوان “مطالعه مقایسه ای رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بر‌اساس نسبت‌های سودآوری و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران” صورت گرفت، نتایج تجربی آنان، نشانگر همبستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه‌بندی به اقدام آمده می‌باشد . به اظهار دیگر شرکت‌های برتر منتحب بورس، لزوما دارای رتبه‌های بالاتر از حیث نسبت‌های سودآوری نمی‌باشند.

[1] Harmonic Mean

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری