عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5-4  هموارسازی نمایی[1]

فرمول این مدل عبارت می باشد از:

در اینجا Ø یک پارامتر هموار می باشد که بین صفر و یک قرار می گیرد زمانی که این پارامتر رقم صفر را اتخاذ می کند به مدل “گام تصادفی” تبدیل شده و زمانی که مقدار یک را اتخاذ می کند وزن تنها به پیش بینی دوره قبلی اختصاص می یابد. ارزش Ø به صورت تجربی تعیین می گردد از طریق ارزشی که مجموع مربع خطاهای پیش بینی در نمونه را به حداقل می رساند. مطالعات تجربی نیز به سودمندی این مدل اشارات زیادی داشته اند.

در سال 1989 مورگان[1] رویه ماتریس ریسک را با بهره گیری از مدلی که در بالا توصیف گردید به مقصود تعیین مقدار و ارزیابی ریسکی که موسسه در معرض آن می باشد نسبت به نوسان ایجاد نمود.این رویه با پذیرش گسترده ای در بازارهای مالی و همچنین اساتید و دانشمندان رو به رو گردید. از زمان پذیرش چندین حالت از از تکنیک ماتریس ریسک چاپ گردیده می باشد علاوه بر آن ایجاد چارچوب ارزش در معرض خطر[2] شهرت روش ماتریس ریسک را بیشتر نمود.

[1] Morgan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Value at risk

3-1-5-5  مدل میانگین وزنی متحرک نمایی[1] (EWMA)

این مدل بسط اندازه گیری نوسان تاریخی بوده که به مشاهدات جدید این اجازه را می دهد تا تاثیر قوی تری بر پیش بینی نوسان نسبت به مشاهدات قبلی داشته باشند. زمانی که مدل  EWMA به کار گرفته گردید نظاره آخر بیشترین وزن را گرفته و وزنهای مربوط به مشاهدات قبلی به صورت نمایی در طول زمان کاهش می یابد. در تضاد با مدل نوسان تاریخی ساده نوسان نسبت به رویدادهای اخیری که وزن بیشتری را به خود اختصاص داده اند  نسبت به رویدادهایی که در گذشته های دور رخ داده اند تاثیر بیشتری می پذیرد و تاثیر یک نظاره مفرد با نرخی نمایی کاهش می یابد.

[1] Exponentially weighted moving average

[1] Exponential Smoothing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری