تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

به مقصود انتخاب آماره مناسب برای آزمون فرضیات پژوهش، لازم می باشد آغاز چگونگی توزیع آماری متغیر های پژوهش را مطالعه کنیم.  از آنجا که تعداد داده های پژوهش (128) بیشتر از 30 واحد می باشد، می توان فرض نرمال بودن توزیع متغیرها را پذیرفت. اما به منطور اطمینان بیشتر، با بهره گیری از نرم افزار SPss، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، برای مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش انجام شده می باشد. شایان ذکر می باشد که فرض H0  این آزمون، نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون تعریف شده می باشد، و لذا چنانکه اندازه سطح معنادار بودن (significance) این آزمون بزرگتر از 0.05 باشد، آنگاه فرض H0 را نمی توان رد نمود و این به معنای نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون می باشد. پیوست ا لف، جدول (الف-2)  نتایج این آزمون را نشان می دهد. با در نظر داشتن اطلاعات مندرج در جدول (الف-2) اندازه سطح معناداری (significance)، بزرگتر از 0.05 می باشد و لذا نمی توان فرض H0 (نرمال بودن توزیع متغیر) را رد نمود پس توزیع متغیرها نرمال می باشد.

4-4- آزمون فرضیه های پژوهش:

فرضیه 1:

H0: بین قدرت مرجعیت سرپرست1 و عملکرد مناسب2 تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت وجود ندارد.

H1: بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتیجه: در این فرض به دنبال مطالعه ارتباط مثبتی مابین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با در نظر داشتن اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می­توانیم فرضیه اول را آزمون کنیم. با در نظر داشتن اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده 0/000 می باشد، که از مقدار خطای 0/05 کمتر می باشد. پس با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد    می گردد. پس با در نظر داشتن اطلاعات جدول 4-4 و توضیحات فوق ونیز با در نظر داشتن مثبت بودن عدد ضریب همبستگی (+0/347)، مشخص می­گردد که بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، ارتباط معنی داری از نوع مثبت هست.

همچنین ضریب تعیین مشخص می­کند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به اندازه 0/121 متغیر وابسته را اظهار کند.

1- Supervisor Referent Power (SRP)

2- Performance Improvement(PI)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری