عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- فرضیه‌های پژوهش:

در این پژوهش با در نظر داشتن پرسش‌های مطرح شده، فرضیه‌های پژوهش به تبیین زیر قابل‌صورت‌بندی می باشد:

1- هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد.

2- بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری ارتباط هست.

6-1- اهداف پژوهش:

تصمیم‌گیری درست در‌ارتباط با سرمایه‌گذاری و اعتباردهی توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وسایرین از یک سو، هم‌چنین، در‌ارتباط با تامین سرمایه لازم و تخصیص بهینه منابع توسط مدیر از سوی دیگر، موضوع  با اهمیتی می باشد که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با‌در نظر داشتن اینکه تصمیمات بر مبنای یک سری اطلاعات با اتکا گرفته می گردد، رتبه‌بندی و مقایسه شرکت‌ها با بهره گیری از معیارهای مالی و غیر‌مالی ، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می کند تا آنها بتوانند عملیات بنگاه اقتصادی را ارزیابی و جایگاه آن را در طول زمان تحلیل نمایند. هم‌چنین، یافتن ارتباط‌ای بین رتبه‌بندی و سطح افشای اختیاری، انگیزه مدیران را در امر افشای بیشتر اطلاعات به مقصود کسب رتبه بالاتر و حفظ آن بالا می برد که این خود، برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید می‌باشد.

انتظار می رود نتایج این پژوهش برای مدیران که دنبال تامین سرمایه لازم هستند و هم‌چنین، سرمایه‌گذاران و  دیگر فعالان بازار در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مفید واقع گردد.

 7-1- روش کلی پژوهش:

از آنجا که هدف این پژوهش توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی بر‌پایه اطلاعات واقعی و دستیابی به نتایجی قابل‌لمس می باشد، از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، پژوهش کاربردی می باشد.

از جهتی دیگر، بر‌اساس چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد. اجرای تحقیقات توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به مقصود یاری‌رساندن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. از این رو فرضیه‌های پژوهش به گونه‌ای تبیین شده‌اندکه طریقه تغییرات یک متغیر در دو گروه مختلف با همدیگر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از نظر دسته‌بندی‌های مختلف تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی می باشد.

8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری:

 قلمرو زمانی: از ابتدای سال 87 تا پایان سال 91 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری: با‌در نظر داشتن اینکه تاکید بر بهره گیری از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری یکسان می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به شرطی که همه شرایط زیر را داشته باشند:

1- از ابتدای سال 87 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و تا پایان سال 91 از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حذف نشده باشند.

2- برای برخورداری از قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه باشد.

3- طی سال‌های 87 تا 91 تغییر سال مالی نداده باشند.

4- از گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشند.

5-  در این پژوهش یکی از شاخص‌های مالی موردنظر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، نسبت‌های سودآوری می‌باشد. به همین دلیل شرکت‌های نمونه بایستی طی دوره مورد پژوهش زیان‌ده نباشند.

6- به دلیل اینکه یکی از معیارهای غیر‌مالی مورد بهره گیری در رتبه‌بندی، تعداد دفعات معاملات شرکت می‌باشد، لذا به مقصود انتخاب نمونه‌ای همگن، تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 100مرتبه در سال کمتر باشد.

7- نباید در طی دوره پژوهش، توقف عملیات یا تغییر فعالیت داشته باشند.

8- اطلاعات مالی و غیر‌مالی آنها در دسترس و قابل‌دریافت باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری