تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها

1-8-1 متغیرهای وابسته:

بازده دارایی ها : این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید. بعضی از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند.  نسبت مزبور بازده ای می باشد که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده می باشد.(طالب نیا˓ 89)

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت : این نسبت از تقسیم سود خالص برحقوق صاحبان سهام بدست می آید. صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایرنسبتها میدانند .زیرا˓ نتیجه ای را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده می باشد نشان می دهد.(طالب نیا˓ 89)

ارزش افزوده اقتصادی : ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی می باشد که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشان دهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای می باشد. از دیدگاه حسابداری EVA عبارت می باشد از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) یک معیار عملکرد ساده تعبیر می گردد و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصتهایی برای بهبود و در نظر داشتن منافع کوتاه‌مدت همانند منافع بلندمدت به مدیران کمک می کند.(چونگ[1]˓ 1986).

سود خالص: سود معیار اختصار ای از عملکرد شرکت می باشد که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری می گردد. از آنجا که سود توسط عده زیادی از بهره گیری کنندگان به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می گردد اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال از سود برای برنامه پاداش دهی به مدیران اجرایی˓ در قراردادهای بدهکاران و همچنین برای تصمیم گیری اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بهره گیری می گردد. بهره گیری کنندگان صورتهای مالی بهره گیری های گوناگونی از سود می کنند. آنها می توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند˓ توان سودآوری  شرکت را در یک افق طولانی مدت ارزیابی کنند˓ سودهای آتی را پیش بینی کنند و مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورد کنند.(طالب نیا ، 89). سود خالص ماهانه که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفت از بورس اوراق بهادار استخراج شده می باشد.

1-8-2 متغیرهای مستقل

نوسانات بازار سهام : نوسانات˓ معیاری برای تغییر قیمت یک ابزار مالی در طول زمان می باشد. به تعبیری نوسانات˓ تصریح به اندازه عدم قطعیت و یا خطر در مورد اندازه تغییرات در ارزش یک ورقه بهادار دارد. نوسانات بالاتر به این معنی می باشد که ارزش یک برگ ورقه بهادار می تواند به گونه بالقوه ای دامنه ای وسیع از ارزشها را در بر گیرد. این به آن معنی می باشد که قیمت اوراق بهادار در زمانی کوتاه می تواند به طوری چشمگیر در هر جهتی تغییر نماید و نوسانات پایین تر به این معنی می باشد که ارزش یک ورقه بهادار به طوری چشمگیر نوسان ندارد و تغییرات در ارزش با سرعتی ثابت در طول زمان به وقوع می پیوندد. این متغیر از تقسیم بازده ماهانه سهم بر بازده ماهانه بازار بدست می آید.(تیلور̨2001[1])

رشد تولید ناخالص ملی : یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد می باشد. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی می باشد که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می گردد. در این تعریف مقصود از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی می باشد که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند(میشیکین[2]̨1991). این متغیر از سایت بورس استخراج می گردد.

اندازه شرکت : که با لگاریتم گرفتن از کل دارایی های شرکت بدست می آید.

[1] Taylor

[2] Mishikin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Chong, T. Y

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری