مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری

یکی از مهم‌ترین کارهایی که یک پژوهشگر قبل از شروع به طراحی روش پژوهش و یا طرح مطالعه لازم می باشد آن را به دقت مد نظر قرار دهد، در نظر داشتن و شناسایی مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرهای مطالعه می باشد، انتخاب سطح مناسب برای اندازه‌گیری متغیر مورد مطالعه باعث می گردد که داده‌ها مورد گردآوری گویای واقعیت مورد مطالعه باشند یک متغیر را می‌توان در سطوح مختلف به تبیین زیر اندازه‌گیری نمود:

  1. مقیاس اسمی[1]
  2. مقیاس رتبه‌ای [2]
  3. مقیاس فاصله‌ای [3]
  4. مقیاس نسبتی [4]

مقیاس مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع مقیاس رتبه‌ای می‌باشد مقیاس رتبه‌ای، مقیاسی می باشد که افراد یا اشیا را از لحاظ صفت ویژه، رتبه‌بندی می کند. در این مقیاس به تعداد افراد، رتبه هست. در مقیاس رتبه‌ای، اعداد فقط اطلاعاتی درمورد سلسله‌مراتب یا به تعبیری، رتبه اشیاء یا افراد در طول مقیاس، فراهم می‌آورند؛ در مقیاس رتبه‌ای نه تنها تفاوت کیفی متغیرها مشخص می گردد بلکه برتری و یا کم تری مقدار و درجه‌ی صفت مورد مطالعه نیز، نشان داده می گردد. بدین معنا که افراد مورد مطالعه از نظر صفت مورد نظر، از بیش‌ترین تا کم‌ترین مقدار آن صفت درجه‌بندی و مرتبه هر فرد نسبت به دیگران مشخص می گردد مانند متغیرهایی که مقیاس رتبه‌ای برای آن‌ها بکار می‌رود متغیر توجه می‌باشد. پس با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش هدف استخراج توجه حسابرسان مستقل در مورد عوامل موثر بر افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی می‌باشد به گونه قطع می‌توان از مقیاس اندازه‌گیری رتبه‌ای در این پژوهش بهره گیری نمود.

3-5-2 مقیاس مورد بهره گیری ونحوه نمره دهی

مانند ابزارهای گردآوری داده‌ها در تحقیقات، مقیاس‌ها سنجش توجه می باشد. مهم‌ترین مقیاس‌ها اندازه‌گیری توجه عبارت‌اند از: مقیاس لیکرت، مقیاس افتراق معنایی، مقیاس ثرستون، مقیاس گاتمن و مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس.در پژوهش حاضر برای سنجش توجه حسابرسان مستقل از مقیاس لیکرت بهره گیری شده می باشد این مقیاس از مجموعه‌ای منظم از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده می باشد ساخته می گردد. این گویه ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه‌گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ ارزش اندازه‌گیری دارای فاصله‌های مساوی می باشد عرضه می کند.  برای تدوین این گویه ها معمولاً از عبارات مساعد و نامساعد (مثل بسیارکم وبسیارزیاد ویا بسیارمخالف وبسیارموافق) درمورد پدیده مورد اندازه‌گیری به تعداد مساوی بهره گیری می گردد. در پژوهش حاضر از طیف پنج قسمتی لیکرت بهره گیری شده می باشد وبرای نمره‌گذاری این طیف از شایع‌ترین شکل نمره دهی به تبیین زیر بهره گیری‌شده.

پاسخ‌دهندگان اندازه موافقت خود را باهر یک از پرسش‌ها در یک مقیاس درجه‌بندی شده که از یک تا پنج می باشد نشان می‌دهد.  سپس آزمودنی به هر یک ازگویه ها از نظر عددی (رتبه) ارزش‌گذاری می گردد. حاصل جمع عددی این ارزش‌ها نمره آزمودنی را در این مقیاس به دست می‌دهد.

[1].  Ratis Scale

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Ordina Iscale

[3] . Interval Scale

[4] . Ratis Scale

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری