مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حرفه حسابرسی، که عمر آن به عنوان یک تخصص و یک رشته، عمر کوتاه‌تری از یک صد سال را دارد، با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و احوال زمان به ویژه مباحث اجتماعی و اقتصادی با سرعت خود را به عنوان یک دانش تخصصی معرفی نموده می باشد. به نحوی که هم اکنون در دنیای پیشرفته هم سطح با حرفه‌های پزشکی و وکالت جایگاه والا و ارزشمندی را برای خود کسب کرده می باشد. تاکید و تصریح بر امر حسابداری و کتابت دین در قرآن مجید تکلیف مضاعفی برای حسابداران و حسابرسان ایجاد می‌نماید. حرفه حسابرسی در قالب جدید آن در کشورمان نیز سابقه‌ای حداقل 40 ساله دارد (قره خانی،1390).

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی

وجود بعضی شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به‌وسیله بهره گیری‌کننده را بسیار مشکل می‌سازد. این شرایط که وجود آنها توجیه‌کننده نیاز برای حسابرسی به‌وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت (گواهی) خواهد بود به‌تبیین زیر می باشد (نیکخواه‌آزاد، 1379):

 1. تضاد منافع: وقتی بهره گیری‌کننده اطلاعات تصور می کند بین او و تهیه‌کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه‌ هست، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می گردد. از این‌رو، کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تعبیر می گردد و انجام حسابرسی به وسیله شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می‌شمارد.
 2. پیامدهای اقتصادی بااهمیت: مقصود از فرایند گزارشگری هدفمند، کمک به بهره گیری‌کننده اطلاعات در امر تصمیم‌گیری اقتصادی می باشد. سو دار بودن، گمراه‌کنندگی و نامربوط بودن اطلاعات می‌تواند منجر به تصمیم غلط گردد و به تصمیم‌گیرنده زیان وارد کند. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت‌شده از طریق حسابرسی میسر می باشد.
 3. پیچیدگی: هر چه موضوع‌های اقتصادی و فرایند تبدیل آن‌ها به اطلاعات پیچیده‌تر می گردد، بهره گیری‌کننده اطلاعات با معضلات بیشتری در ارتباط با تشخیص کیفیت اطلاعات روبه‌رو می‌. همچنین، پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباه‌ به وجود می‌آورد. در این موارد، حسابرسی می‌تواند وسیله‌ای برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش‌شده به بهره گیری‌کننده آن اطلاعات باشد.
 4. عدم دسترسی مستقیم: حتی اگر بهره گیری‌کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن بوده و در ضمن مایل به این کار هم باشد، امکان انجام این امر به علت های متفاوتی ناممکن می باشد. این علت های متفاوت تحت عنوان دسترسی نداشتن مستقیم شناخته می گردد. دورافتادگی بهره گیری‌کننده از تهیه‌کننده ممکن می باشد به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این دسترسی نداشتن مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعات را برای ارزیابی کیفیت آن‌ها از طریق آزمون مستقیم ناممکن می‌سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط بهره گیری‌کننده ناممکن و یا غیرعملی باشد، وی بایستی یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند.

2-2-5-2  بهره گیری‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی

بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی و در نتیجه گزارش حسابرسان طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد، دولت، مقامات قضایی، صاحبان سهام بالقوه و بالفعل، مدیریت، تحلیل‌گران، مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد و کالاوکارکنان از عمده بهره گیری‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. اهم موارد بهره گیری از اطلاعت مالی و تصمیم‌گیری‌ها در بنگاه‌ها به تبیین ذیل می‌باشد (قره خانی،1390):

 1. ارزیابی نتایج عملیات واحد اقتصادی و اندازه موفقیت در دستیابی به هدف‌های عملیاتی تعیین‌شده.
 2. ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت یا سرعت مدیریت.
 3. ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی.
 4. ارزیابی توان سودآوری آتی واحد اقتصادی.
 5. برآورد ارزش جاری سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی.
 6. حصول اطمینان از حسن جریان امور، حفاظت منابع و دارایی‌های واحدهای اقتصادی.
 7. حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد اقتصادی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

 • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری