مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6  فرضیه‌های پژوهش

این‌گونه استنباط می گردد که هم حسابرسان و هم صاحب کارانشان، انگیزه‌ای برای جستجوی بیشتر اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی دارند. گستردگی این اتکا مرتبط با چندین عامل می باشد که از بین آن‌ها براون[1] (1983) استقلال و عملکرد کاری حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عوامل می‌شمارد. به گونه مشابه عبدل خلیق، اسنوبال و راگ[2] (1983) استقلال حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین اتکا حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی می‌دانند. اشنایدر[3] (1984) از طرف دیگر، عملکرد کاری را به عنوان مهم‌ترین عامل به دنبال بی‌طرفی معرفی می کند. اشنایدر این تفاوت اندک در نتیجه‌های تحقیقات اولیه را به خصوصیات طراحی تحقیقات نسبت می‌دهد. نتایج تجربی متفاوت تری در پژوهش اشنایدر (1985) هست که نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل، رقابت و عملکرد کاری را در تصمیمات مربوط به اتکا، به یک اندازه مهم می‌شمارند؛ اما بی‌طرفی را عاملی بااهمیت کمتر می‌دانند. عامل دیگری که در تصمیمات مربوط به اتکا، اثرگذار می باشد، اندازه ریسک ذاتی می‌باشد که شرکت صاحب کار شامل آن می گردد برای صاحب کاران با ریسک بالا، بهره گیری حسابرسان مستقل از کار حسابرسان داخلی، ممکن می باشد ریسک ذاتی را کاهش دهد، زیرا حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسان مستقل آگاهی بیشتری از عملیات صاحب کارشان دارا هستند (کری و دیگران[4]،2006).

با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهش و با مطالعه استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم زیرا استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی تاثیرگذارباشد، لذا فرضیه‌های برای پاسخ‌گویی به سوال پژوهش به تبیین ذیل اظهار می شوند:

فرضیه 1: استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر می باشد.

فرضیه 2: صلاحیت حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر می باشد.

فرضیه 3: عملکرد کاری حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثراست.

فرضیه 4: اثربخشی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر می باشد.

فرضیه 5: سطح ریسک ذاتی صاحب کار در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر می باشد.

[1]– R.Brown

[2]– Abdel-Khalik, Snowball & Wragge

[3]– Schneider

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]– Carey & et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید