تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش گردآوری اطلاعات:

گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی پژوهش به شمار می رود. معمولاً نوع مساله پژوهش، روش های گردآوری اطلاعات را مشخص می سازد و اظهار می دارد که محقق اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه و از کجا جمع آوری کند. به گونه کلی می توان روشهای گردآوری اطلاعات را به تبیین زیر اختصار نمود(حافظ نیا،1380):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش برای اظهار مباحث نظری وجمع آوری اطلاعات از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای (نظری) بهره گیری شده می باشد. روش مطالعات کتابخانه ای اکثراً برای مطالعه ادبیات موضوع پژوهش و مطالعه پیشینه پژوهش و همچنین مطالعه دیدگاه­هایی که راجع به موضوع مورد پژوهش هست، بهره گیری شده می باشد.  لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، نشریات، پایان نامه ها و رساله ها و جستجو در پایگاه­های الکترونیکی، ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و فصل دوم پژوهش به رشته تحریر درآمد. در بخش دیگر پژوهش به مقصود اندازه گیری متغیرهای پژوهش از روش پژوهش میدانی و ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد، پرسشنامه ها بین حسابرسان با سابقه کار 6 ماه تا 9 سال توزیع شده می باشد. به مقصود سنچش اندازه روایی پرسشنامه، پس از تدوین پرسشها براساس مبانی نظری پژوهش و مشورت با استادان و کارشناسان، آغاز با انتخاب یک نمونه مقدماتی به حجم 20 نفر و توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، سوالات پرسشنامه مجدداً مطالعه و نواقص آن رفع و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده می باشد. همچنین اندازه پایایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار SPSS محاسبه می گردد، اندازه گیری شده می باشد که برابر با7541/0 می باشد.  در نهایت، پس از ارسال پرسشنامه ها و تکمیل پرسشنامه توسط حسابرسان، اطلاعات و داده های پژوهش توسط نرم افزار SPSS , Excel،  طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده می باشد. نمونه ای از پرسشنامه مورد بهره گیری را در پیوست ب،  می توانید ملاحظه کنید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری