عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- تعریف قدرت

برای قدرت تعریفهای بیشماری ارائه شده می باشد که در اینجا به تعدادی از آنها تصریح می گردد (Moorhead, Griffin,1989) :

– ظرفیت تحقق (یا اثر گذاری) بر هدف سازمان

– نیروی که اگر بکار گرفته گردد بتواند احتمال انجام رفتار خاص را بالا ببرد و اگر به کار گرفته نشود رفتار به شکل دیگری انجام می گردد.

– امکان تحمیل خواسته یک نفر بر رفتار دیگران

– توانایی بالقوه شخص در اثر گذاری بر طرز تلقی و یا رفتار فرد یا افراد مورد نظر در جهتی  که مورد نظر وی می باشد.

هر چند هر یک از این تعریفها بر جنبه خاصی تاکید کرده اند اما در مفهوم دارای شباهتهای هستند که می توان از ترکیب آنها به تعریفی قابل قبول دست پیدا نمود به این ترتیب می توان1 قدرت را توانایی بالقوه یک نفر و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف نمود (همان منبع) .

2-3-1-گستردگی قدرت

در زمینه چگونگی گسترش قدرت در داخل سازمانها، عقیده های مختلفی هست. بعضی عقیده دارند که کلیه ارتباط ها بین اشخاص تحت تأثیر قدرت قرار می گیرد، حال آنکه بعضی دیگر اثر آن را تنها محدود به موقعیتهای خاص می دانند. گذشته از اختلاف نظر های موجود، بدون شک قدرت، بخش گسترده‌ای از زندگی سازمانی می باشد. قدرت موجب افزایش یا محدود شدن تاثیر سازمان نیز می گردد  (همان منبع)

2-3-2- مبانی قدرت

مهمترین تحلیل در ارتباط با مبانی قدرت به وسیله فرنچ و روان (1959)2 ارائه شده می باشد. این دو محقق، پنچ مبنای قدرت در محیط های سازمانی شناسایی کرده اند.

1- قدرت مرجعیت:3 قدرت ارجاعی به گونه عمده از شخص ناشی می گردد. اگر شخصی مورد تکریم دیگری باشد، آنگاه آن شخص می‌تواند به او اعمال قدرت کند در بعضی موارد قدرت ارجاع با مفهوم کاریزما ما شباهت دارد به خصوص، قدرت مرجعیت بیشتر با اعتماد، تشابه، پذیرش، محبت، میل به تقلید و      تعلق های روحی همراه می باشد.

2- قدرت تخصص:1 نظارت بر کار متخصصان و به عبارت دقیقتر اعمال کنترل بر اطلاعات می‌تواند منبع ایجاد قدرت باشد. قدرت تخصص می تواند در جایگاه های مختلف سازمانی ظاهر گردد. به اظهار دیگر   می تواند برمقامها و شغلها اولویت پیدا کند.

3- قدرت اجبار و فشار:2 قدرت اجبار و فشار زمانی پدید می آید که شخص از توانایی تنبیه و یا وارد آوردن لطمه جسمی یا روانی به شخص دیگر برخورردار باشد. به عنوان مثال، بعضی از مدیران، کارکنان خود را در حضور دیگران سرزنش می‌کنند، کوشش های آنها را کوچک می شمارند و جود آنها را پژوهش     می کنند.

4- قدرت قانونی:3 قدرت قانونی به واسطه و اتکای مقام سازمانی به شخص اعطاء می گردد. پس منشاء ایجاد این قدرت سازمان می باشد. مدیر سازمان پیش روی زیر دستان خود و همچنین زیر دستان آنها از قدرت قانونی بر خوردار می باشد.

5- قدرت پاداش:4 این قدرت بر حسب درجه کنترل یک شخص بر پاداشهای که برای دیگران با ارزش می باشند، سنجیده می گردد. به عنوان مثال، معرف ترین پاداش های سازمانی حقوق، ارتقا و واگذاری ماموریت می باشد.

1- power

2- French and Raven

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- Referent power

1- Expert power

2- Coerecive power

3- Leqitmate power

4- Reward power

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری